ฝ่ายแผนและพัฒนา

ฝ่ายแผนและพัฒนา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุธปฏิบัติการ
รายงานติดตามแผนปฏิบัติงาน