ฝ่ายแผนและพัฒนา

ฝ่ายแผนและพัฒนา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิสัยทัศน์ : ฝ่ายแผ่นและพัฒนา มุ่งพัฒนาและสงเสริมการจัดการข้อมูลด้านแผน


พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบข้อมูลมาใช้ในกาบริหารการจัดการ
  2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง
  3. ประสานความร่วมมือในงานหลักที่รับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
  4. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดุสิตา แก้วดรุณี

หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนา

อาจารย์พรสวรรค์ แสงทอง

เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา